Fri lek och styrt lärande.

Den glädje vi ser att barnet upplever genom lek vill vi gärna utnyttja, även för lärandesituationer där vi som pedagoger har bestämt tema. I de flesta fall lyckas vi bra om vi inte klampar in med vår ambition i det som barnen redan leker. Studera gärna barnens lek men bryt inte in med tillrättalägganden i undervisningens tjänst, det finns stor risk att du dödar leken – och barnets eget initiativ.

Jag upplever att det finns en konflikt mellan det lustfyllda lärandet och den spontana lekens värde, vilka ska ges lika mycket omsorg, tid och rum – det ena ska inte utesluta det andra. Det ska råda balans och en rättvis fördelning av pedagogens omsorg om den fria leken och det styrda lärandet.

Men barn leker ju hela tiden mellan våra planerade aktiviteter, kanske du invänder. Ja, tack och lov, annars vore det illa. Det jag efterlyser är mer planerad tid och plats för barnens spontana lekar och pedagogens lyhördhet inför vad barn kan behöva för att ytterligare fördjupa och utveckla dem. Tro inte att detta skulle vara förspilld tid i förhållande till barnens lärande. När barn leker stimuleras hela hjärnan. Synapsbildningen är total. I en viss inlärningssituation däremot stimuleras enbart en viss del av hjärnan, där vissa synapser bildas.

Alison Gopnik, som forskar om barns kognitiva utveckling, uttrycker att det finns en risk för att den spontana inlärningen hos yngre barn begränsas om barnen får för mycket instruktion och undervisning.

Min grundsyn och mitt arbete med förskolebarn har starkt påverkats av Birgitta Knutsdotter Olofssons tankar och forskning. Hon införde i boken ”Lek för livet” (1987) ett nytt begrepp: ”Den fria lekens pedagogik”. Hon har med det stimulerat många pedagoger att ge den fria leken mer utrymme och att ge barnen långa ostörda lekpass. Pedagogerna finns med som lekkamrater eller som intresserade vuxna, som kan förklara och hjälpa till att lösa praktiska problem. Pedagoger, som använder sig av detta förhållningssätt, säger samstämmigt att ostörd tid till lek stimulerar till mera lek. Drömmen är att barn ska få leka ostört tills de själva väljer att avsluta leken.

Ur Den livsviktiga leken

I ett senare inlägg kommer jag behandla temat ”Leken som metod”.

Dela sidan